O nas
Szkolenia i doradztwo
Wynajem sal
Dni Techniki
Olimpiada OWT
Projekty
Konkursy
Stowarzyszenia
Współpraca
Kontakt
AKTUALNOŚCI- zestaw otwartych zasobów edukacyjnych EMERGEAKTUALNOŚCI- V Ogólnopolska Konferencja Naukowa - zmiana terminu i ważne informacjeAKTUALNOŚCI: Jesteśmy zaangażowani w projekt VLEE -Visual Literacy for Engineering EducationKONFERENCJA WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK WOBEC WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ W CYBERPRZESTRZENIProjekt EMERGE- stoimy po stronie Kobiet! Męski vs. damski – czy zawód ma płeć?AKTUALNOŚCI- X Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2019- SPRAWOZDANIEAKTUALNOŚCI-Stoewer- jakość ze SzczecinaAKTUALNOŚCI: Czy płeć jest dla kobiet utrudnieniem w karierze?AKTUALNOŚCI-projekt EMERGE: Kobieta na czele fabryki i w kosmosie
O nas Cele i statutZarządRada RegionuHistoriaHistoryczne plany siedzibyPrezesi FSNT NOT SzczecinO nas w prasieNasze FilmySprawozdania z działalności
Szkolenia i doradztwo Oferta Szkoleniowa FSNT NOTSzkolenia BHP, P-POŻ i pierwszej pomocy przedmedycznejKonsultingOpinie o innowacyjnościWspólne aplikowanie w projektachV Ogólnopolska Konferencji Naukowa-Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni. Aspekty społeczne – techniczne – prawne.
Wynajem sal
Dni Techniki O wydarzeniuX Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2019- SPRAWOZDANIEArchiwum Dni Techniki 2018
Olimpiada OWT Olimpiada OWT 2018-2019Archiwum zdjęciowe poprzednich lat
Projekty Projekt VLEE -Visual Literacy for Engineering EducationEMERGE – Empowering Female Entrepreneurs in EngineeringZasłużeni dla nauki i techniki spod znaku GryfaTechnik Mechanik - elitarny profil kształceniaWykaz projektów- archiwum
Konkursy Wyróżniający się Nauczyciel i Opiekun młodzieży
Stowarzyszenia Wykaz stowarzyszeń SNTOddziały SNT w NOT SzczecinStowarzyszenia FSNT-NOT- działalność i adresy
Współpraca Zapraszamy do współpracyMuzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
Kontakt Dane kontaktoweGodziny otwarcia

Stawiamy na rozwój techniczny regionu. Wspieramy szkolnictwo branżowe

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego:

  • działamy w regionie zachodniopomorskim od kilkudziesięciu lat, czynnie wspierając rozwój techniki, szkolnictwo branżowe i wyższe oraz biznes
  • poprzez cykliczną organizację konkursów co roku wyłaniamy wybitne talentu techniczne i pedagogiczne- prowadzona przez nas Olimpiada Wiedzy Technicznej wkrótce obchodzi 50 jubileusz!
  • proponujemy doskonale przygotowane szkolenia tematyczne oraz wygodne sale szkoleniowe w centrum Szczecina
  • współorganizowane przez nas od prawie 50 lat Dni Techniki Pomorza Zachodniego są jedną z bardziej znaczących imprez w regionie
  • współpracujemy z Muzeum Techniki, Archiwum Państwowym w Szczecinie, szkołami i uczelniami
  • oferujemy konsulting specjalistyczny oraz opinie o innowacyjności
  • poprzez współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami technicznymi oraz z federacjami NOT w całym kraju przyczyniamy się rozwoju wiedzy i wymiany myśli technicznej w całym kraju.


Cele i statut

Celem Zachodniopomorskiej Rady FSNT NOT jest : 

1. Integrowanie i wspomaganie oddziałów stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu wspólnych potrzeb.

2. Obrona interesów członkowskich oddziałów stowarzyszeń oraz wspomaganie ich działań statutowych.

3. Współuczestniczenie w rozwoju nauki, edukacji, techniki i gospodarki,

4. Kształtowanie etyki korzystania z zasobów środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

5. Działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej,

6. Popularyzowanie rozwiązań technicznych, techniczno-organizacyjnych, krajowych i zagranicznych,

7. Popularyzowanie twórców techniki i ich osiągnięć,Kultywowanie historii techniki i ochrona zabytków techniki.

8. Kultywowanie historii techniki i ochrona zabytków techniki.

Zarząd

Skład Zarządu na kadencję 2016-2020 :

   prof. dr hab. Piotr Niedzielski (SITK) – Prezes Zarządu

   dr inż. Oliwia Pietrzak (SITK)- wiceprezes

   dr Arkadiuszowi Malkowski (SEP) - wiceprezes

   inż. Kazimierz Gapiński (SITLID)- sekretarz

   mgr inż. Żaneta Bąkowska (PZITB) – członek

   mgr inż. Krzysztof Sielecki (PZITB)– członek

Rada Regionu

Stowarzyszenie, Imię i nazwisko członka RRZ:

1.  SITSpoż  mgr Danuta Wojciechowska

2.  SITSpoż  mgr Kinga Wielowska

3.  WKTiR mgr inż. Józef Karbowniczyn

4.  WKTiR inż. Tadeusz Kachnic

5.  SITWM Piotr Baliński

6.  SITWM Paweł Baranowski

7.  SIMP inż. Zbigniew Neumann

8.  SIMP Grzegorz Psuj

9.  SIMP inż. Tadeusz Stachurski

10.  SEP Tomasz Pieńkowski

11.  SEP Beata Chojnacka

12.  SEP Elżbieta Dziedzic

13.  SEP Jan Graczyk

14.  SEP Paweł Prajzedanc

15.  SEP Jerzy Ciaś

16.  SEP mgr inż. Paweł Kozłowski

17.  SEP Łukasz Kasprowicz

18.  SEP dr inż. Piotr Szymczak

19.  SEP Marcin Wardach

20.  SITMB Włodzimierz Sawinda

21.  SITMB dr hab. inż. Jerzy Kaszyński

22.  SITR mgr Katarzyna Kolecka

23.  SITR mgr inż. Wacław Jaroszewicz

24.  OSLiTSZ  inż. Krzysztof Borowy

25.  OSLiTSZ  mgr inż. Marek Chromiński

26.  SITK mgr inż. Ireneusz Furmański

27.  SITK mgr inż. Andrzej Kozłowski       

28.  SITK mgr inż. Józef Jastrzębski

29.  SITLiD dr inż. Jerzy Data

30.  SITLiD mgr inż. Tomasz Kalembkiewicz

31.  SITLiD Mariusz Borowski

32.  SITLiD Sławomir Gibert

33.  SITLiD Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski

34.  PZITB dr inż. Stefan Nowaczyk

35.  PZITB mgr inż. Jacek Cieślak

36.  PZITB mgr inż. Żaneta Bąkowska

37.  SITPChem  dr hab. inż. Andrzej Wieczorek

38.  SITPChem  Barbara Król

39.  SGP Magdalena Sobczak         

40.  SGP Antoni Myłka

41.  STOP dr inż. Andrzej Drotlew

42.  STOP mgr inż. Mariusz Maciejewski

43.  PZITS prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik

44.  PZITS dr inż. Ryszard Miluniec

Zastępca Jan Adamski

45.  PSRWN Agnieszka Zegarek-Dudzińska

46.  PSRWN Marian Stępień

47.  SITP mgr inż. Piotr Spodniewski

48.  SITP Jacek Staśkiewicz

49.  PREZES HONOROWY NOT  Prof. zw. dr hab. inż. Antoni Warzecha


Historia

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (wcześniej Naczelna Organizacja Techniczna, NOT) – związek stowarzyszeń naukowo-technicznych o tradycji zapoczątkowanej przez założone w 1835 w Paryżu Towarzystwo Politechniczne Polskie. Od 1905 posiada stałą siedzibę w Domu Technika w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5.

Naczelna Organizacja Techniczna jako związek Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Początki zrzeszania

Dokonujące się zmiany na przełomie XVIII i XIX wieku zapoczątkowały rewolucję techniczną wpływającą na produkcję oraz zmianę bytu materialnego człowieka. Początek zrzeszania się polskich inżynierów i techników wywodzi się od Towarzystwa Politechnicznego Polskiego utworzonego 15 marca 1835 r. w Paryżu z elit Wielkiej Emigracji kierowanego przez gen. Józefa Bema. Po powstaniu listopadowym w 1831 roku około 30% emigrantów wybierało technikę jako swoje pole działania, co miało służyć łatwiejszemu odnalezieniu pracy na emigracji.

„Emigracja polska, mająca sposobność doskonalenia się za granicą we wszystkich częściach nauk, sztuk i kunsztów, powinna uważać za święty obowiązek przysposabiać dla Ojczyzny synów zdatnych i utalentowanych, aby kiedyś wróciwszy do kraju przesadziła na ziemię ojców swoich, grubą żałobą pokrytą, rozkwitłe dla niej za granicą wszelkiego rodzaju gałęzie, które by po całej ziemi polskiej rozrzucone hojnie się wkrótce zrodzić mogły”.

Kolejne zabory nie stłumiły w ludziach środowiska technicznego potrzeby jednoczenia i zrzeszania się i tak powstawały kolejne inicjatywy:   Towarzystwo dla Pielęgnowania i Rozpowszechniania Wiadomości Technicznych, Przemysłowych i Przyrodniczych w zaborze austriackim, Wydział Przyrodniczy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w zaborze pruskim, Sekcja Techniczna w Warszawskim Oddziale Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu w zaborze rosyjskim.

W roku 1898 powołano Samodzielne Stowarzyszenie Techników w Warszawie, które zapoczątkowało budowę Domu Technika.

W związku z potrzebą ciągłego żywego kontaktu między organizacjami technicznymi zapoczątkowano organizację zjazdów techników Polskich – pierwszy zjazd pod nazwą „I Zjazd Techników Polskich” odbył się 8-10 września 1882 r., a jego inicjatorem było Towarzystwo Politechniczne we Lwowie.Kolejne zjazdy uświetniali również polscy inżynierowie i technicy pracujący w państwach Azji, Afryki, Ameryki czy nawet Australii.

Popularyzacja zdobyczy techniki stawała się tematem coraz bardziej powszechnym w środowiskach technicznych, a kluczową rolę spełniały w tym zakresie czasopisma techniczne, których prekursorem była „Izys Polska”, a następnie ukazujący się od 1866 r. „Przegląd Techniczny”.

Czasy powojenne i aktualny status NOT

Po zakończeniu wojny życie stowarzyszeniowe zaczęło na nowo się odradzać. Szacuje się, że wojnę zdołało przetrwać na terenie Polski 7 tysięcy ludzi z wyższym wykształceniem technicznym i około 21 tysięcy techników. W 1945 roku stowarzyszenia techniczne oraz branżowe rozpoczynały wznawianie swojej działalności.

Reaktywacja środowisk technicznych, których organizacja byłą mocno rozwarstwiona przed wybuchem wojny skłoniła ich działaczy do podniesienia koncepcji utworzenia jednolitej ogólnopolskiej organizacji, która będzie zrzeszała wszelkie stowarzyszenia techniczne na szczeblu centralnym jak i regionalnym.12 grudnia 1945 roku grupa 50 przedstawicieli reprezentujących uczelnie, środowiska techniczne poszczególnych zawodów oraz reaktywowanych i utworzonych stowarzyszeń i związków technicznych podjęła decyzję o powołaniu Naczelnej Organizacji Technicznej. Nowa organizacja miała za zadanie reprezentować wszystkie dziedziny techniki i branże gospodarcze oraz interesy inżynierów i techników. Dostępna dla wszystkich z wyższym i średnim wykształceniem technicznym. 30 stycznia 1946 roku został przyjęty Statut NOT.

Na dzień dzisiejszy w ramach Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych jest 40 branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – SNT, reprezentujących wszystkie dziedziny techniki, skupia ok. 120 tysięcy członków.

(źródło: Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Federacja_Stowarzysze%C5%84_Naukowo-Technicznych_NOT )

Historyczne plany siedziby

W latach 70-tych Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie planowała budowę nowej siedziby w Szczecinie. W tym czasie powstało mnóstwo wspaniałych projektów architektonicznych, tworzonych przez polskich i szczecińskich projektantów w ramach konkursu. Z różnych przyczyn niestety zrezygnowano wtedy z budowy siedziby, jednak dziś Federacja ma nowe plany związane z rozbudową siedziby pod obecnym adresem, tj. Aleja Wojska Polskiego 67, Szczecin.

Prezesi FSNT NOT Szczecin

O nas w prasie

Artykuł opublikowany w Kwartalniku Budowlanym NR 3 (64)/2019

Nasze Filmy

Zapraszamy na nasz kanał Youtube: FSN NOT Szczecin FILMY

Na kanale tym zobaczą Państwo ciekawe filmy związane z realizowanymi przez nas projektami.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego
Aleja Wojska Polskiego 67 70-478 Szczecin
Polska
+48 91 433 83 05
+48 91 433 83 05
(c) 2020 www.not-szczecin.pl